Sociální rehabilitace

Náplní sociální rehabilitace jsou denní aktivity vedoucí k dovednostem potřebným k samostatnému životu.

Konkrétní aktivity v přechodné službě mohou být velmi odlišné podle toho, co kdo zvládne a co vlastně potřebuje. U někoho to může být učení se praktickým dovednostem v domácnosti, u někoho pouze samotné zvykání si na jiné než rodinné prostředí a „cizí“ podporu.

§ 70 Sociální rehabilitace

 1. Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.
 2. Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní činnosti:
  1. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
  2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 3. Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb obsahuje vedle základních činností, obsažených v odstavci 2 tyto základní činnosti:
  1. poskytnutí ubytování,
  2. poskytnutí stravy,
  3. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Nahoru